The Teton Range - Thomas Moran - 1897 - Oil on canvas

The Teton Range - Thomas Moran - 1897 - Oil on canvas